Terrae floristas
Contido dixital / Digital content
2018 — 2020
Traballo buscando a conexión dunha floristería co seu público dixital a través de Instagram.
Looking for a florist’s connection to their digital audience via Instagram.